Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Золотарьова Людмила Семенiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.07.2018
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
33880354
4. Місцезнаходження
01054, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б»
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 (044) 359 0 399 +38 (044) 359 0 399
6. Електронна поштова адреса
office@vableasing.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.07.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.vableasing.com.ua в мережі Інтернет 30.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Примітки:
Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.
У емiтента немає посади корпоративного серкретаря.
Емiтент не випускав акцiї похiднi та iншi цiннi папери окрiм облiгацiй.
Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцi" не заповненi оскiльки емiтент неi займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформаця про замiну управителя, про керуючого iпотекою, про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, а також iнформацiя про iпотечне покриття вiдсутня оскiльки емiтент не займається вiдповiдними видами дiяльностi.
Емiтент не проводив конвертацiю цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 10681020000008112
3. Дата проведення державної реєстрації 15.11.2005
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 35350000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 52
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.91 фiнансовий лiзинг, 77.11 надання в оренду автомобiлiв i легкових транспортних засобiв, 66.12 посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
10. Органи управління підприємства В Товариствi створюються та дiють такi органи управлiння та контролю: -Загальнi збори Учасникiв, якi є вищим органом Товариства; - Дирекцiя, яка є колегiальним виконавчим органом; - Ревiзiйна комiсiя, яка є контролюючим органом Товариства. Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори. Загальнi збори здiйснюють загальне керiвництво дiяльнiстю ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг», визначають цiлi та стратегiю його розвитку. До складу Загальних зборiв входить ТОВ "НВЛ" та Золотарьова Людмила Семенiвна. Виконавчим органом Товариства є Дирекцiя у складi: Генеральний директор Золотарьова Людмила Семенiвна – очолює Дирекцiю; Заступник Генерального директора – керiвник юридичного департаменту Мазаєв Станiслав Олександрович – член Дирекцiї. Дирекцiя здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг» в межах своєї компетенцiї та несе вiдповiдальнiсть за її результати. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам Товариства та органiзовує виконання їх рiшень.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку 322313
3) поточний рахунок 26508010087761
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку 322313
6) поточний рахунок 26508010087761
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
послуги з фiнансового лiзингу Розпорядження №1208 20.04.2017 Нацiональна комiсiя, що здiйснює регулювання у сферi фiнансових послуг Необмежена
Опис Термiн дiї довiдки про взяття на облiк не обмежений
надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом Серiя АГ №587536 19.07.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Необмежена
Опис Термiн дiї лiцензiї не обмежений.

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Товариства
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Золотарьова Людмила Семенiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 2727910009
4. Рік народження 1974
5. Освіта Вища економiчна
6. Стаж роботи (років) 26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Українська лiзингова компанiя" (BNP Paribas Group),Генеральний директор.
8. Опис Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи понад 14 рокiв. Працювала на посадi Генерального директора ТОВ "Українська лiзингова компанiя" (BNP Paribas Group). Обiймає наступнi посади в iнших пiдприємствах: Генеральний директор ТОВ "ВiЕйБi Груп"(01054, м.Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б»), Генеральний директор ТОВ "ВiЕйБi Експрес" (01054, м.Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б»), Генеральний директор ТОВ КУА "ВiЕйБi Ессет Менеджмент"(01054, м.Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б»).
1. Посада Генеральний директор–очолює Дирекцiю
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Золотарьова Людмила Семенiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 2727910009
4. Рік народження 1974
5. Освіта вища економiчна
6. Стаж роботи (років) 26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Українська лiзингова компанiя" (BNP Paribas Group),Генеральний директор.
8. Опис Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи понад 14 рокiв. Працювала на посадi Генерального директора ТОВ "Українська лiзингова компанiя" (BNP Paribas Group). Обiймає наступнi посади в iнших пiдприємствах: Генеральний директор ТОВ "ВiЕйБi Груп"(01054, м.Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б»), Генеральний директор ТОВ "ВiЕйБi Експрес" (01054, м.Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б»), Генеральний директор ТОВ КУА "ВiЕйБi Ессет Менеджмент"(01054, м.Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б»).
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Загребельна Олена Георгiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 2163116466
4. Рік народження 1959
5. Освіта вища економiчна
6. Стаж роботи (років) 41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Українська лiзингова компанiя" (BNP Paribas Group), головний бухгалтер
8. Опис Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи понад 18 рокiв. Ранiше обiймала посаду головного бухгалтера в ТОВ "Українська лiзингова компанiя" (BNP Paribas Group), ТОВ "Україна трейдинг", IК "КIНТО" та iн. Обiймає посаду головного бухгалтера на наступних пiдприємствах: ТОВ"ВiЕйБi Груп" (01054, м.Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б»), ТОВ "ВiЕйБi Експрес" (01054, м.Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б»), ТОВ КУА "ВiЕйБi Ессет Менеджмент" (01054, м.Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б»).
1. Посада Заступник Генерального директора – керiвник юридичного департаменту – член Дирекцiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мазаєв Станiслав Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 2620701476
4. Рік народження 1971
5. Освіта вища юридична
6. Стаж роботи (років) 24
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" Заступник Генерального директора-керiвник юридичного департаменту
8. Опис Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв Учасникiв ТОВ "ВIЕЙБI ЛIЗИНГ" (протокол №22 вiд 14.06.2018) Мазаєва Станiслава Олександровича було обрано до складу виконавчего органу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВIЕЙБI ЛIЗИНГ» (Дирекцiї) в якостi Члена виконавчого органу (Дирекцiї) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВIЕЙБI ЛIЗИНГ» з метою посилення його складу. Строк на який обрано - безстроково.
Перелiк посад якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" Заступник Генерального директора з правових питань 29.09.2006-04.07.2013
ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" Заступник Генерального директора-керiвник юридичного департаменту переведення на посаду - 05.07.2013 та продовжує обiймати посаду
ТОВ "НВЛ" Директор (за сумiсництвом) з 23.03.2017 та продовжує обiймати посаду та iн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Мазаєв С.О. немає.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження м.Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 377-72-65 (044) 279-12-49
8. Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис надає депозитарнi послуги
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа ПФТС"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 21672206
4. Місцезнаходження м.Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД №034421
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 277-50-00 (044) 277-50-01
8. Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис надає послуги з торгiвлi цiнними паперами
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Експерт-рейтинг"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 34819244
4. Місцезнаходження м.Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 5
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 227-60-74 (044) 592-67-36
8. Вид діяльності визначення та пiдтримання кредитних рейтингiв
9. Опис встановлює та пiдтримує кредитний рейтинг випуску облiгацiй
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя"Унiверсальна"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 20113829
4. Місцезнаходження м.Київ, бул. Лесi Українки,буд.9
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 569713
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.03.2011
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 281-61-50 (044) 281-61-50
8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
9. Опис майнове страхування та добровiльне страхування наземного транспорту; обовязкове страхування цивiльної вiдповiдальностi
1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОНIКС"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 32079024
4. Місцезнаходження м. Кременчук, Квартал 278, 22Б
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №569438
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.02.2011
7. Міжміський код та телефон/факс (0536) 79-28-31 (0536) 79-28-31
8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
9. Опис добровiльне страхування наземного транспорту
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Українська страхова група»
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30859524
4. Місцезнаходження м.Київ, вул.I. Федорова, буд. 32 лiт. А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №500320
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.01.2010
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 206-65-45 (044) 206-65-45
8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
9. Опис добровiльне страхування наземного транспорту
1. Найменування Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 34619277
4. Місцезнаходження м.Київ
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3886
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.10.2006
7. Міжміський код та телефон/факс (044)5012531 (044)2230250
8. Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
9. Опис аудит фiнансової звiтностi
1. Найменування ПАТ "АХА Страхование"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 20474912
4. Місцезнаходження вул. Iллiнська 8, м. Київ, 04070
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 483293
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009
7. Міжміський код та телефон/факс (044) 391-11-22 (044) 391-11-21
8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
9. Опис добровiльне страхування наземного транспорту; обовязкове страхування цивiльної вiдповiдальностi
1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Юнiвес"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 32638319
4. Місцезнаходження 03680, м. Київ, вул.В.Василькiвська, б. 72
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 584490
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.06.2011
7. Міжміський код та телефон/факс (0536) 79-41-02 (0536) 79-41-02
8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
9. Опис добровiльне страхування наземного транспорту
1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "ТАС"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30115243
4. Місцезнаходження 03062, м. Київ,просп.Перемоги, б. 65
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 500441
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
7. Міжміський код та телефон/факс 044-536-00-20 044-356-00-20
8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
9. Опис добровiльне страхування наземного транспорту
1. Найменування ПАТ "Страхова компанiя "Країна"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 20842474
4. Місцезнаходження 04176, м. Київ, вул. Електрикiв, 29а
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 528586
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.04.2010
7. Міжміський код та телефон/факс 044-590-48-00 (01) -
8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
9. Опис добровiльне страхування наземного транспорту

2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.09.2011 141/2/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку відсоткові 1000 75000 Бездокументарні іменні 75000000 18 перiодичнiсть 91 день 1339757.76 05.10.2020
Опис 11.01.2016 ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» (далi-«ПФТС») прийнято рiшення про переведення облiгацїй iменних вiдсотковi звичайнi серiї В емiтентом яких є ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг» переведенi з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня до списку позалiстингових цiнних паперiв Бiржового Списку.
Фактiв лiстингу/делiстингу протягом звiтного кварталу не було.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 79261 X X
у тому числі(за кожним кредитом):
кредит 23.09.2016 1016.8 24 04.09.2020
кредит 29.11.2016 303 24 07.10.2019
кредит 27.03.2017 2106 23 20.12.2019
кредит 05.04.2017 231 23 05.03.2020
кредит 26.04.2017 1633.4 23 05.04.2021
кредит 26.04.2017 616 23 06.04.2020
кредит 28.04.2017 672 23 06.04.2020
кредит 28.04.2017 135 23 05.03.2020
кредит 05.05.2017 1295.7 23 03.04.2020
кредит 22.05.2017 1204.9 22.50 03.04.2020
кредит 30.05.2017 767.4 22.50 03.04.2020
кредит 12.07.2017 255 22.50 03.07.2020
кредит 26.07.2017 657 22.50 05.06.2020
кредит 31.07.2017 723 22.5 03.07.2020
кредит 14.08.2017 931 22.5 03.07.2020
кредит 14.08.2017 868 22.50 05.02.2020
кредит 28.11.2016 1065.4 25 27.08.2020
кредит 28.11.2016 308.9 25 27.08.2020
кредит 19.12.2016 137.5 25 18.12.2018
кредит 20.12.2016 1378.1 25 18.10.2019
кредит 28.11.2017 622.5 22 22.11.2019
кредит 28.11.2017 1031.1 22 22.11.2020
кредит 19.03.2018 3666.7 20.5 15.03.2021
кредит 19.03.2018 1604.2 20.5 15.03.2021
кредит 19.03.2018 1604.2 20.5 15.03.2021
кредит 16.03.2017 338 25.5 13.03.2020
кредит 16.03.2017 105 25.5 15.03.2019
кредит 16.03.2017 687 25.5 15.01.2020
кредит 27.11.2017 655 22 22.10.2018
кредит 19.08.2017 1408.6 23 18.08.2020
кредит 14.11.2017 1567.6 22.2 28.08.2020
кредит 20.02.2018 1000 20.5 20.02.2019
кредит 26.02.2018 1572 20.5 28.12.2018
кредит 30.03.2017 1333.3 21 27.03.2019
кредит 15.09.2017 2765 19 13.09.2019
кредит 30.05.2017 735.5 24.5 19.10.2019
кредит 20.06.2017 1289.9 23.5 05.07.2020
кредит 20.06.2017 270.5 23.5 22.05.2019
кредит 27.07.2017 1002.4 23.5 02.06.2021
кредит 28.07.2017 562 23.5 03.06.2020
кредит 30.08.2017 663.5 23.5 31.01.2020
кредит 30.08.2017 817 23.5 28.07.2020
кредит 27.09.2017 1037.7 23.5 31.08.2021
кредит 25.10.2017 1323.8 22.5 13.09.2021
кредит 28.12.2017 2531.8 21 11.09.2021
кредит 29.01.2018 1911 21 20.09.2020
кредит 28.03.2018 1003.2 20.8 23.02.2019
кредит 09.11.2017 336 20 05.11.2018
кредит 15.12.2017 1095.2 20 05.12.2019
кредит 26.12.2017 822.9 21 04.12.2020
кредит 08.02.2018 813 20 05.12.2018
кредит 26.02.2018 956.2 21 05.11.2020
кредит 05.03.2018 823 21 05.12.2019
кредит 12.04.2018 3892 22 05.03.2021
кредит 03.05.2018 1871 22 05.02.2020
кредит 03.05.2018 1000 22 05.05.2021
кредит 07.05.2018 1432 22 05.03.2021
кредит 15.05.2018 3100 22 05.08.2020
кредит 17.05.2018 2663.9 22 05.03.2020
кредит 17.05.2018 1027 22 05.03.2021
кредит 30.05.2018 1884.3 22 05.04.2020
кредит 26.06.2018 2470 22 05.04.2021
кредит 24.05.2018 2315.3 20.5 29.01.2021
кредит 29.05.2018 858.5 20.8 30.03.2019
кредит 05.04.2018 1022.7 20 05.02.2019
кредит 11.06.2018 1464.4 19.99 05.06.2021
фiнансовий лiзинг 12.06.2018 1419.9 19.99 05.05.2021
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 33352 X X
облiгацiї пiдприємств 30.09.2011 33352 18 05.10.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 855 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 13894 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 127362 X X
Опис: У структурi зобов'язань понад 88 вiдсоткiв займають зобов'язання по кредитам та облiгацiям. В iншi зобов'язання включенi: аванси отриманi (переважна частина по договорам лiзингу) в сумi 3804, заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2778 тис. грн., iншi зобов'язання в сумi 7312 тис. грн.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг" за ЄДРПОУ 33880354
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 64.91
Середня кількість працівників 52
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул.Ярославiв Вал, 13/2 лiтера Б, м.Київ, 01054
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 23 14 0
первісна вартість 1001 3356 3356 0
накопичена амортизація 1002 3333 3342 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 3884 7544 0
первісна вартість 1011 8998 12929 0
знос 1012 5114 5385 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 67752 75636 0
Відстрочені податкові активи 1045 1153 370 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 72812 83564 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 157 198 0
Виробничі запаси 1101 157 198 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1198 1380 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1079

786

0
з бюджетом 1135 284 519 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 1291 1594 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 90471 97393 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5677 12673 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 5677 12673 0
Витрати майбутніх періодів 1170 2508 2356 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 530 469 0
Усього за розділом II 1195 103195 117318 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 77 1291 0
Баланс 1300 176084 202223 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 35350 35350 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 8838 8838 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 31520 30673 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 75708 74861 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 29019 32356 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 24891 34772 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 53910 67128 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 3485 7260 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 31065 39644 0
за товари, роботи, послуги 1615 1086 2778 0
за розрахунками з бюджетом 1620 1138 855 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 961 708 0
за розрахунками зі страхування 1625 757 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 40 856 0
за одержаними авансами 1635 5056 3804 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 721 648 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 3118 4389 0
Усього за розділом IІІ 1695 46466 60234 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 176084 202223 0

Примітки Ця промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку фiнансових активiв для подальшого продажу i фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
При складаннi промiжної фiнансової звiтностi використовувались тi ж самi облiковi принципи, що i при складаннi рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та зобов'язання тiльки тодi, коли вона виступає стороною договiрних положень по iнструменту. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються з використанням облiку по датi виконання угоди. Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно визнаються по собiвартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi сплачених або отриманих коштiв, враховуючи або за вирахуванням будь-яких витрат, вiдповiдно. Облiковi полiтики стосовно наступної оцiнки даних статей розкрито у вiдповiдних параграфах наведених в облiковiй полiтицi.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
"Фiнансовий актив (або частина фiнансового активу або частина групи схожих фiнансових активiв) припиняє визнаватися у звiтi про фiнансовий стан, якщо:
- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
- Компанiя передала право на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла зобов'язання перерахувати отриманi грошовi потоки повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах «транзитної» угоди; а також
- Компанiя або (a) передала практично всi ризики i вигоди вiд активу, або (б) не передала, але й не зберiгає за собою всi ризики та вигоди вiд активу, але передала контроль над цим активом.
У разi, якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, при цьому не передавши, не зберiгши за собою практично всiх ризикiв i вигод, пов'язаних з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в межах триваючого участi Компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за найменшим з значень первiсної балансової вартостi активу та максимального розмiру вiдшкодування, яке може бути пред'явлено до оплати Компанiї . Якщо подальша участь в активi приймає форму проданого та/або придбаного опцiону (включаючи опцiон, розрахунки за яким здiйснюються грошовими коштами на нетто- основi, або аналогiчний iнструмент) на переданий актив, розмiр подальшої участi Компанiї - це вартiсть переданого активу, який Компанiя може викупити, за винятком випадку проданого опцiону на продаж (опцiон «пут») (включаючи опцiон, розрахунки за яким здiйснюються грошовими коштами на нетто- основi, або аналогiчний iнструмент) по активу, оцiненого за справедливою вартiстю. У цьому випадку розмiр подальшої участi Компанiї визначається як найменша з двох величин: справедлива вартiсть переданого активу або цiна виконання опцiону.
Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи (або частину фiнансового активу) тодi й тiльки тодi, коли Компанiя втрачає контроль над договiрними правами, якi складають фiнансовий актив (або частину фiнансового активу). Компанiя втрачає такий контроль у випадку, якщо вона використала права на вигоди вказанi в договорi, права припинили свою дiю або Компанiя уступила такi права.
Фiнансовi зобов'язання
Компанiя списує фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) тодi й тiльки тодi, коли зобов'язання, вказане в договорi сплачене, анульоване або минуло.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором, на суттєво вiдмiнних умовах, або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, первiсне зобов'язання знiмається з облiку, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про прибутки i збитки.
Фiнансовi активи
Первiсне визнання
Вiдповiдно до положень МСФЗ (IAS) 39, фiнансовi активи класифiкуються як фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; кредити i дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуванi до погашення; фiнансовi активи, наявнi для продажу. При первiсному вiдображеннi в облiку фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю. У разi, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, то при вiдображеннi у звiтностi до їх справедливої вартостi додаються безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. При первiсному вiдображеннi в облiку фiнансових активiв Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю, i надалi може перекласифiкувати фiнансовi активи в певних випадках.
Дата визнання Всi стандартнi операцiї з купiвлi та продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання з купiвлi активу. До стандартних операцiй з купiвлi або продажу вiдносяться операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, в рамках яких потрiбно постачання активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на ринку.
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, що не обертаються на активному ринку, з фiксованими або обумовленими платежами. Вони не призначенi для негайного продажу або продажу в найближчому майбутньому, i не класифiкованi в якостi торгових цiнних паперiв або iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу. Такi активи вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Доходи i витрати по таких активах вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або знецiненнi таких активiв , а також у процесi амортизацiї
Визначення справедливої вартостi
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими на звiтну дату здiйснюється на активному ринку, визначається на пiдставi ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на покупку для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат по угодi.
Справедлива вартiсть iнших фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, визначається з використанням вiдповiдних методик оцiнки. Методики оцiнки включають модель на основi чистої приведеної вартостi, порiвняння з аналогiчними iнструментами, на якi iснують цiни на активному ринку, моделi оцiнки опцiонiв та iншi моделi оцiнки.
Взаємозалiк Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з вiдображенням лише чистого сальдо в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тiльки за наявностi юридично закрiпленого права провести взаємозалiк i намiри реалiзувати актив одночасно з врегулюванням зобов'язання. Це, як правило, не виконується стосовно генеральних угод про взаємозалiк, i вiдповiднi активи i зобов'язання вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у повнiй сумi.
Фiнансовi iнвестицiї
Згiдно МСФЗ 39 Фiнансовi iнструменти: визнання й оцiнка iнвестицiї класифiкуються наступним чином: iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, iнвестицiї, що утримуються до погашення, та iнвестицiї для подальшого продажу, а також наданi Компанiєю позики й дебiторська заборгованiсть.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення, наданi Компанiєю позички й дебiторська заборгованiсть, включаються до складу необоротних активiв, за винятком тих випадкiв, коли строк їхнього погашення минає протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення, та наданi позички враховуються за амортизованою вартiстю, розрахованою за методом ефективної процентної ставки, за винятком резерву пiд знецiнення або постiйного зниження вартостi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають необмеженi щодо використання готiвковi грошовi кошти та кошти на банкiвських рахунках.
Керівник Золотарьова Людмила Семенiвна
Головний бухгалтер Загребельна Олена Георгiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг" за ЄДРПОУ 33880354
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 156591 119721
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 103613 ) ( 81181 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

52978

38540
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 991 1018
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 11530 ) ( 16142 )
Витрати на збут 2150 ( 6024 ) ( 5214 )
Інші операційні витрати 2180 ( 16548 ) ( 4491 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

19867

13711
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 389 280
Інші доходи 2240 180 698
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 10604 ) ( 7360 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 508 ) ( 1430 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

9324

5899
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 2191 228
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

7133

5671
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 7133 5671

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 486 507
Витрати на оплату праці 2505 10386 13013
Відрахування на соціальні заходи 2510 1468 3539
Амортизація 2515 943 1287
Інші операційні витрати 2520 17467 7501
Разом 2550 30750 25847

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Визнання доходiв
Дохiд визнається тодi, коли iснує ймовiрне надходження економiчних вигод, пов'язаних з певною операцiєю до Компанiї, та може бути достовiрно оцiнений.
Доходи визнаються за справедливою вартiстю реалiзованих товарiв та послуг, за вирахуванням податку на додану вартiсть та знижок. Для визнання доходу, необхiдне дотримання наступних критерiїв:
Продаж машин та обладнання:
визнаються тодi, коли значнi ризики та винагороди пов'язанi з правом володiння на машини та обладнання, переданi покупцю, та сума доходу може бути визначена як рiзниця мiж доходом вiд продажу та затратами на здiйснення продажу.
Доходи складаються з:
Доходи вiд надання послуг прокату
Доходи вiд надання послуг прокату визнаються у тому звiтному перiодi, в якому цi послуги були наданi, пiсля завершення конкретної операцiї, оцiненої на пiдставi фактично наданої послуги пропорцiйно загальному обсягу послуг, що мають бути наданi.
Доходи вiд продажу супутнiх послуг
Доходи вiд продажу супутнiх послуг (сервiсне та технiчне обслуговування) визнаються у тому звiтному перiодi, в якому цi послуги були наданi, пiсля завершення конкретної операцiї, оцiненої на пiдставi фактично наданої послуги пропорцiйно загальному обсягу послуг. До складу доходiв вiд продажу супутнiх послуг включаються також платежi з сервiсного обслуговування за договорами оперативного лiзингу, що входять до складу лiзингового платежу.
Процентнi доходи
Процентнi доходи визнаються на пропорцiйно-часовiй основi за методом ефективної ставки процента.
За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, процентнi доходи або витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, при дисконтуваннi за якою очiкуванi майбутнi грошовi платежi або надходження протягом передбачуваного термiну використання фiнансового iнструмента або протягом коротшого перiоду часу, де це можливо, в точностi приводяться до чистої балансової вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. При розрахунку враховуються всi договiрнi умови за фiнансовим iнструментом (наприклад, право на дострокове погашення) та комiсiйнi або додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з iнструментом, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються майбутнi збитки за кредитами. Балансова вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання коригується в разi перегляду Компанiєю оцiнок платежiв або надходжень. Скоригована балансова вартiсть розраховується на пiдставi первiсної ефективної процентної ставки, а змiна балансової вартостi вiдображається як процентнi доходи або витрати. У разi зниження вiдображеної у фiнансовiй звiтностi вартостi фiнансового активу або групи аналогiчних фiнансових активiв внаслiдок зменшення корисностi, процентнi доходи продовжують визнаватись за первiсною ефективною процентною ставкою на основi нової балансової вартостi. Комiсiйнi доходи
Компанiя отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних послуг, якi вона надає своїм клiєнтам. Комiсiйнi доходи можуть бути роздiленi на наступнi двi категорiї:
- Комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду часу
Комiсiї, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду часу, нараховуються протягом цього перiоду. Такi статтi включають комiсiйнi доходи, комiсiї за схвалення угоди з роздрiбного лiзингу (що вiдносяться до укладеними договорами роздрiбного лiзингу) та iнших управлiнських та консультацiйних послуг.
Операцiйнi витрати
Витрати враховуються в момент фактичного отримання вiдповiдних товарiв чи послуг, незалежно вiд того, коли грошi чи еквiвалент грошей були виплаченi, i показуються в фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, до якого вони вiдносяться.
Витрати за позиками, безпосередньо пов'язаними з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який обов'язково потребує тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання або продажу вiдповiдно до намiрiв Компанiї, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати за позиками вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi."

Податки на прибуток
У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог законодавства України iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли або фактично були введенi в дiю станом на звiтну дату. Витрати/(кредит) з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi капiталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди. Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток,
Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою Компанiї є валюта первинного економiчного середовища, в якому працює Компанiя. Функцiональною валютою та валютою подання Компанiї є нацiональна валюта України – українська гривня.
Монетарнi активи i зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту Компанiї за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець звiтного перiоду, вiдображаються у фiнансовому результатi. Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних позицiй, в тому числi iнвестицiй до капiталу. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу вартiсть дольових цiнних паперiв облiковується як частина прибутку або збитку вiд змiн справедливої вартостi.

Резерви зобов'язань та виплат
Резерви зобов'язань та виплат визнаються тодi, коли компанiя має конструктивнi або теперiшнi юридичнi зобов'язання в результатi минулих подiй та для розрахунку за цими зобов'язаннями виникнуть витрати, i сума зобов'язань може бути визначена достовiрно. У тих випадках, коли компанiя очiкує вiдшкодування витрат, наприклад, за угодою страхування, сума вiдшкодування вiдображається як окремий актив, але лише за умови, що ймовiрнiсть отримання такого вiдшкодування є очевидною.
Винагороди працiвникам
Витрати на заробiтну плату, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди нараховуються у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Компанiї. Компанiя не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсiйнi чи iншi платежi, окрiм платежiв по державнiй системi соцiального страхування.
Керівник Золотарьова Людмила Семенiвна
Головний бухгалтер Загребельна Олена Георгiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг" за ЄДРПОУ 33880354
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

149490

100508
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 303
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 380 295
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 539 235
Надходження від операційної оренди 3040 965 894
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 231 1850
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 129591 )

( 102034 )
Праці 3105 ( 7632 ) ( 9572 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1451 ) ( 1014 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7412 ) ( 5410 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1661 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 224 ) ( 306 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 5527 ) ( 5104 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 9500 ) ( 7569 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 179 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3981 -21208
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 1780 ) ( 260 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1780 -260
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 46190 42138
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 14340 20180
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 31809 15664
Сплату дивідендів 3355 ( 75 ) ( 352 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 7399 ) ( 6822 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 8490 ) ( 19748 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 12757 19732
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6996 -1736
Залишок коштів на початок року 3405 5677 7551
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 6
Залишок коштів на кінець року 3415 12673 5821

Примітки ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" складає звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.
Керівник Золотарьова Людмила Семенiвна
Головний бухгалтер Загребельна Олена Георгiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг" за ЄДРПОУ 33880354
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" складає звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.
Керівник Золотарьова Людмила Семенiвна
Головний бухгалтер Загребельна Олена Георгiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг" за ЄДРПОУ 33880354
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 35350 0 0 8838 31520 0 0 75708
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 35350 0 0 8838 31520 0 0 75708
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 7133 0 0 7133
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -7980 0 0 -7980
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -847 0 0 -847
Залишок на кінець року 4300 35350 0 0 8838 30673 0 0 74861

Примітки Протягом звiтного перiоду змiни власного капiталу вiдбувались за рахунок приросту нерозподiленого прибутку та сплати дивiдендiв.
Керівник Золотарьова Людмила Семенiвна
Головний бухгалтер Загребельна Олена Георгiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Ця промiжна фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку фiнансових активiв для подальшого продажу i фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
При складаннi промiжної фiнансової звiтностi використовувались тi ж самi облiковi принципи, що i при складаннi рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток